Liu Jiwei

Name: Liu Jiwei

 

Date of Birth: 08/31/1978

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Yunnan Province, Kunming City, Anning Town, Qinglong District, Shuguang Machinery Plant

 

State: Yunnan Province