Liu Jiaying

Name: Liu Jiaying

Date of Birth: 08/28/1997

Tel: 13336432682

Location where lost: Guangdong Province, Guangzhou City, Baiyun District, Shijing Street, Darang Village, Zhiyuan Ancestral

State: Guangdong Province