List of Persecuted Charter 08 Signers

Source: Women’s Rights in China  Author: Women’s Rights in China  Pulsihed Time: 2011-12-07

Since the publication of Charter 08 in late 2008, more than half of the 303 original signers who resided in Mainland China have suffered serious and documented cases of persecution in the hands of the Chinese government, including prison sentences, arrests, house arrests and nonstop surveillance and harassment.
The list of their names and locations below:
Yu Haocheng, Beijing
Mao Yushi, Beijing
Zhang Wenguang, Shandong
Bao Tong, Beijing
Ding Ziling, Beijing
Xu Jue, Beijing
Jiang Peisheng, Beijing
Liu Xiaobo, Beijing
Zhang Zuchun, Beijing
Gao Yu, Beijing
Dai Qing, Beijing
Jiang Qisheng, Beijing
Ai Xiaoming, Guangdong
Liu Junning, Beijing
He Weifang, Beijing
Mo Shaoping, Beijing
Chen Ziming, Beijing
Zhang Boshu, Beijing
Cui Weiping, Beijing
He Guanghu
He Jian, Beijing
Yu Jie, Beijing
Zhou Tuo, Beijing
Pu Zhiqiang, Beijing
Zhao Dagong, Shenzhen
Yao Lifa, Hubei
Feng Zhenghu, Shanghai
Yang, Hengjun, Guangzhou
Teng Biao, Beijing
Jiang Yiwen, Shanghai
Weise, Tibet
Zhao Hui, Beijing
Li Boguang, Beijing
Tong Yunfei, Sichuan
Liao Yiwu, Sichuan
Wang Yi, Sichuan
Wang Xiaoyu, Shanghai
Liu Di, Beijing
Zan Aizong, Zhejiang
Ling Cangzhou, Beijing
Tie Liu, Beijing
Ling Cangzhou, Beijing
Tie Liu, Beijing
Chen Fengxiao, Shandong
Zhang Jinjun, Guangdong
Li Jianhong, Shanghai
Zhang Shanguang, Hunan
Liu Jian’an, Hunan
Wang Xiaoshan, Beijing
Fan Yafeng, Beijing
Liang Xiaoyan, Beijing
Chen Xi, Guizhou
Li Yuanlong, Guizhou
Shen Youlian, Guizhou
Jiang Suimin, Beijing
Meng Huang, Beijiing
Liao Shuangyuan, Guizhou
Chen Huanhui, Fujian
Jin Guanghong, Beijing
Zeng Jinyan, Beijing
Wu Yuqin, Guizhou
Li Hai, Beijing
Zhang Hui, Shanxi
Xu Guoqing, Guizhou
Wu Yu, Guizhou
Zeng Ning, Guizhou
Quan Lizhi, Guizhou
Li Tie, Guangdong
Mo Jiangang, Guizhou
Wang Guangze, Beijing
Liu Yiming, Hubei
Gao Sing, Shandong
Tang Jingling, Guangdong
Li Xiaolong, Guangxi
Jing Chu, Guangxi
Li Jinfang, Hebei
Wang Yuwen, Guizhou
Du Heping, Guizhou
Feng Ling, Hubei
Wu Dangying, Shanghai
Mao Haixiu, Shanghai
Zhuang Daohe, Hangzhou
Li Xiongbing, Beijing
Li Renke, Guizhou
Dong Dezhu, Guizhou
Tao Yuping, Guizhou
Wang Junxiu, Geijing
Huang Xiaomin, Sichuan
Zhen Enchong, Shanghai
Zhang Junling, Shanghai
Yang Hai, Shaanxi
Chang Xiongfa, Shanghai
Xu Zhengqing, Shanghai
Gao Junsheng, Shanxi
Tan Lanying, Shanghai
Fan Yanqiong, Fujian
Wu Huaying, Fujian
Xue Zhenbiao, Zhejiang
Dong Guojing, Shanghai
Duan Rufei, Shanghai
Liu Zhengyou, Sichuan
Ma Xiao, Beijing
Wan Yanhai, Beijing
Shen Peilan, Shanhai
Zhang Jinsong, Anhui
Wang Liqing, Shanghai
Zhao Changqing, Shanxi
Jin Yuehua, Shanghai
Chen Qiyong, Shanghai
Liu Xianbin , Sichuan
Ouyang yi, Sichuan
He Weihua, Hunan
Li Dongzhuo, Hunan
Tian Yongde, Neimeng
Guo Weidong, Zhejiang
Chen Wei, Sichuan
Ye Du , Guangdong
Li Zhiying, Beijing
Zhang Zhongfa, Guizhou
Tian Zuxiang, Guizhou
Zhao Jiangzhou, Heilongjiang
Wen Kejian, Zhejiang
Wei Wenying, Yunnan
Chen Huijuan, Heiliongjiang
Duan Chunfang, Shanghai
Ma Yalian , Shanghai
Chen Hongnian, Shandong
Qin Zhigang, Shandong
Song Xiangfeng, Hubei
Deng Fuhua, Hubei
Qiu Meili, Shanghai
Lan Zhixue, Beijing
Huang Yanming, Guizhou
Liu Wei, Beijing
Chen Defu,Guizhou
Guo Yongfeng,Guangdong
Yuan Xinting, Guangzhou
Qi Huimin, Zhejiang
Li Yu, Sichuan
Xie Fulin, Hunan
Zou Wei, Zhejiang
Xiao Libin, Zhejiang
Gao Haibing, Zhejiang
Tian Qizhuang,
Deng Taiqing, Shanxi
Xu Min, Jilin
Li Xige, Henan
Wang Debang, Beijing
Hou Wenbao, Anhui
Tang Jitian, Beijing
Zhang Wang, Fujian
Zhang Jiankang, Shanxi
Zhang Xingshui, Beijing
Zhang Dajun, Beijing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *