Liangliu Yi

Name: Liangliu Yi

 

Date of Birth: 01/03/1984

 

Tel: 13336432682

 

He had a broken-palm on his left hand (only 2 palm lines).

 

Location where lost: Guangxi, Liuzhou, Bailu Town, Yuntou Village No.4

 

State: Guangxi