Lian Xin

Name: Lian Xin

 

Date of Birth: January 4, 2000

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Guizhou Province, Zunyi City, Honghuagan District, Goujiajing Bus Station

 

State: Guizhou Province