Li Xiao-Fei

Name: Li Xiao-Fei

 

Date of Birth: 10/16/1984

 

Tel: 13336432682

 

He had a burn scar on his hand.

 

Location  lost: Yunyang County, Chongqing City

 

Province: Chongqing