Leng Jianchuan

Name: Leng Jianchuan

Date of Birth: 10/29/1994

Tel: 13336432682

Location where lost: Fujian

State: Chongqing