Lei Xiaofei

Name: Lei Xiaofei

 

Date of Birth: 02/–/2002

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Hunan Province, Chenzhou City, Yan Quan Road

 

State: Hunan Province