Jingbao Xiong

Name: Jingbao Xiong

 

Date of Birth: January 2008

 

Tel: 13336432682

 

He was wearing a light blue t-shirt, gray pants and black sneaker when he went missing. He had tan skin.

 

Location where lost: Yunnan Province, Gejiu City, Datun Town, Sankong Bridge, No. 10

 

State: Yunnan Province