Jin Zhang

Name: Jin Zhang

Date of Birth: 16 years old

Tel: 13865025339

He was mentally impaired. He was wearing a gray cashmere coat, black trousers and blue-white sneakers when he went missing. He lived in Chongqing, Jiulongpo, Xiejiawang, No. 57 1-4 households. Tel: Wang Zhang Gang 13068330480, 13883755426. If you have any information, please contact his family.

Location where lost: Chongqing City, Jiulongpo District, Xiejiawang, Huayi supermarket

State: Chongqing