Jie Lai

Name: Jie Lai

 

Date of Birth: 09/18/1993

 

Tel: 13865025339

 

Description: 150cm tall

 

Place last seen: Beimen hospital entrance, Jizhou, Jian, Jiangxi

 

Province: Jiangxi