Jiang Meiyu

Name: Jiang Meiyu

Date of Birth: 12/24/1995

Tel: 13865025339

He was 130 cm tall when he went missing.

Location where lost: Heilongjiang, Shuangcheng City, Lian Xing, Xing rural township

State: Heilongjiang Province