Jian Zhangfu

Name: Jian Zhangfu

Date of Birth: 08/19/1987

Tel: 13336432682

Location where lost: Yuping

State: Guizhou Province