Jian Bao Chuan

Name: Jian Bao Chuan

Date of Birth: August 23, 1996

Tel: 13336432682

His head has needle scars and there are burn marks near his navel.

Location where lost: Jiangsu Province, Pizhou City, Xu village, Hongshuisu, Yangshan County

State: Jiangsu Province