Ji Pengfei

Male

Name: Ji Pengfei

Date of Birth: 09/18/1985 (Lunar Calendar)

Tel: 13336432682

There is a scar from a leg fracture surgery.
Location where lost: Qiantang Road, Zhengzhou City, Henan Province Erqi Memorial

State: Henan Province