Huizhi Zhang

Male

Name: Huizhi Zhang
Date of Birth: 07/03/2000
Tel: 13865025339
Location where lost: 644 Pa Lu Jin Xing Road, Jinhua Town, Chengdu City
State:  Sichuang Province