Huang Yong Shuai

Male

Name: Huang Yong Shuai

Date of Birth: 02/10/1990

Tel: 13336432682

Location where lost: Wang Town of the Yellow River in Henan Neixiang village

State: Henan Province