Huang Yikui

Name: Huang Yikui

 

Date of Birth: 11/11/1986

 

Tel: 13336432682

 

He has a burn scar on his face.

 

Location where lost: Guizhou Province, Zhenyuan County, Qingxi, Taopo Village, Huangjia Group

 

State: Guizhou Province