Huang Xiaoqing

Name: Huang Xiaoqing

Date of Birth: 2000

Tel: 13336432682

She had a round face, big eyes, and double-fold eyelids

Location where lost: SongLou County, Xuzhou City, Jiangsu Province,

State: Jiangsu Province