Hu Jian

Name: Hu Jian

Date of Birth: 02/14/1987

Tel: 13336432682

He had big eyes, pale skin and round head.

Location where lost: Chongqing City, Shiping Bridge, Nongmao Market

State: Chongqing