He Jiankun

Male

Name: He Jiankun

Date of Birth: 07/13/1988

Tel: 13336432682

He has a square face and went missing from Hongmiao primary school.  His hometown is Yunnan Honghe,Jianshui Lin’an Hongmiao and his brother, named Jianbo, works in Lingguan Damiaocun.
Location where lost: Yunnan Honghe Jianshui Pro Zhendong gatehouse

State: Yunnan Province