Guanfeng Zeng

Name: Guanfeng Zeng

Date of Birth: 11/05/1995

Tel: 05512843432

He was a thin child.

Location where lost: Chongqing City, Tongriang Town, Laobachuan High School

State: Chongqing City