Bai Zaixuan

Name: Bai Zaixuan

 

Date of Birth: July 4, 2010

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Beijing, Fangshan District

 

State: Shaanxi Province