Bai Huaxin

Name: Bai Huaxin

 

Date of Birth: June 23rd, 1990

 

Tel: 13336432682

 

He is naughty.

 

Location lost: Guangxi Province, Beiliu City, Dalun Town

 

Province: Guangxi