Xu Fei

Name: Xu Fei

 

Date of Birth: 1988

 

Tel: 13336432682

 

Xu Fei had tan skin and round eyes.

 

Location lost: Guizhou Province, Guiyang City, Guigang dormitory

 

Province: Guizhou Province