Li Fujun

Name: Li Fujun

Date of Birth: 1995

Tel: 13336432682

She was thin and had a long face.

Location where lost: Wujiang, Suzhou, Jiangsu Province

State: Jiangsu Province